Βιομηχανικά

Φορέας: Δ/νση Μελετών Κατασκευών ΘΗΕ της ΔΕΗ ΑΕ

Περιγραφή: Εκτέλεση 2 ερευνητικών υδρογεωτρήσεων συνολικού βάθους 180μ και 9 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού βάθους. Είναι υπό εκτέλεση.

Έτος 2006-2007